Přeskočit na obsah

OP Technická pomoc – Výzva č.4 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství

Dotace je určena pro tzv. “zastřešující” nestátní neziskové organizace, a to na podporu projektů, které jsou zaměřeny na vytvoření podmínek pro naplnění cílů prioritní osy. Projekty lze realizovat na území celé ČR včetně hl. města Prahy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2023 do 10.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Zastřešující nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporovány budou aktivity v následujících oblastech:
 • Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce (zejména rovné příležitosti na trhu práce; služby péče o děti; podmínky pro soulad osobního a pracovního života);
 • vzdělávání (zejména inkluzivní vzdělávání; předškolní vzdělávání; kvalita vzdělávacích institucí);
 • sociální začleňování (zejména sociální bydlení; dostupnost a kvalita sociálních služeb vč. nízkoprahových, komunitních center; inovace v sociálních službách; deinstitucionalizace sociálních služeb v krajích; preventivní programy; sociální podnikání);
 • veřejná správa (zejména kvalita veřejné správy; prevence korupce; otevřená data, e‑government a IT veřejných organizací);
 • doprava (včetně cyklodopravy a Smart Cities);
 • životní prostředí (ochrana životního prostředí, změna klimatu a řešení rizik);
 • podpora a koordinace implementace CLLD;
 • uplatnění horizontálních principů (vč. udržitelného rozvoje) a cílů pro implementaci fondů.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy činí 50 mil. Kč.
 • Minimální výše dotace je 500 000 Kč, maximálně lze dosáhnou podpory ve výši 7 000 000 Kč.
 • Projekty budou financovány až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů.
 • Forma financování: Ex-post.

Specifika a omezení:

 • Maximální výše způsobilých výdajů na měsíční hrubou mzdu činí 40 tis. Kč při plném pracovním úvazku.
 • Služby poskytované příjemci externími subjekty musí být zaměřeny pouze na podpůrné aktivity, nikoliv na hlavní předmět projektu.
 • Náklady na tuzemskou pracovní cestu převyšující stanovený limit na ubytování ve výši 1500 Kč/osoba/noc jsou nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru