Přeskočit na obsah

OP VVV Výzkumné infrastruktury

Dotace na podporu projektů výzkumných infrastruktur. Cílem této výzvy je podpořit modernizaci a upgrade velkých výzkumných infrastruktur komplementárně  financovaných z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 18. 12. 2018 do 31. 5. 2019.

Příjemci podpory:

 • O dotaci mohou žádat subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí, které jsou hostitelskou nebo partnerskou institucí velkých infrastruktur.
 • Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, veřejné vysoké školy, výzkumné organizace, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, ostatní subjekty.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Řízení projektu - popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část více viz kapitola 5.2.4. Žadatel v žádosti o podporu, případně v relevantních přílohách, popíše, jak bude zajištěno řízení projektu, včetně realizačního týmu, tj. administrativního i odborného týmu.
 • 2. Modernizace či upgrade velké výzkumné infrastruktury v České republice  — materiálně a technicky modernizovat velké výzkumné infrastruktury. V této aktivitě je možné realizovat stavební úpravy nutné k instalaci nových přístrojů (např. úprava rozvodů, podlah) a případně stavební úpravy vedoucí ke změně účelu využití prostor v rámci objektu v souladu s podporovanými aktivitami výzvy.
 •  Volitelná aktivita:3. In-kind příspěvek — dodávka částí do výzkumných infrastruktur lokalizovaných v ostatních státech Evropské unie.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace na tuto výzvu činí 1 900 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů není určena.
 • Projekty s finančními požadavky na investiční výdaje pro velkou výzkumnou infrastrukturu1 do 15 mil. Kč – maximální výše celkových způsobilých výdajů se rovná součtu max. 100 % finančních požadavků na investiční výdaje pro velkou výzkumnou infrastrukturu a nepřímých nákladů.
 • Projekty s finančními požadavky na investiční výdaje pro velkou výzkumnou infrastrukturu od 15 mil. Kč včetně do 200 mil. Kč – maximální výše celkových způsobilých výdajů se rovná součtu max. 90 % finančních požadavků na investiční výdaje pro velkou výzkumnou infrastrukturu a nepřímých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Za jednu velkou výzkumnou infrastrukturu  může být oprávněnými žadateli podána pouze jedna žádost o podporu do této výzvy.
 • Při podání žádosti o podporu a následné realizaci projektu se předpokládá spolupráce hostitelské instituce a případných partnerských institucí velké výzkumné infrastruktury.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru