Přeskočit na obsah

OP VVV — Výzva č. 02–19-078 Implementace krajských akčních plánů II

Dotace na  podporu zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které doplňují dílčí aktivity škol. Formou vzdělávání, mentoringu a síťování budou podpořeni pedagogičtí pracovníci,  vedoucí pedagogičtí pracovníci i střední management škol. Důraz je kladen také na zvýšení kvality odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou spolupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ v regionu s vazbou na zaměstnavatele.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 5. 2021. 

Příjemci podpory:

 • Kraje – vyšší územně samosprávné celky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita č. 1: Řízení projektu.
 • Aktivita č. 2: Implementace plánovaných aktivit k naplnění klíčových témat krajských akčních plánů.
 • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
 • Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání)
 • Digitální kompetence
 • Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol se zaměstnavateli
 • Rozvoj kariérového poradenství
 • Podpora rozvoje gramotností s akcentem na čtenářskou a matematickou gramotnost
 • Rozvoj škol jako center celoživotního učení
 • Povinně volitelné aktivity:
 • Aktivita č. 3: Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.
 • Aktivita č. 4: Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání.
 • Volitelné aktivity:
 • Aktivita č. 5: Implementace plánovaných aktivit k naplnění nepovinných témat krajských akčních plánů.
 • Aktivita č. 6: Zvýšení kvality vzdělávání ve středních školách připravujících k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka.
 • Aktivita č. 7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů
 • Všechny podkaktivity mohou být realizovány pouze, pokud jsou školy nebo jejich pedagogové zapojeni do realizace ostatních podporovaných aktivit výzvy. Podaktivita 7a může být realizována také pro pedagogické pracovníky školských poradenských zařízení, a to bez vazby na ostatní aktivity výzvy. 
  • 7a: Zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení.
  • 7b: Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ.
  • 7c: Tandemová výuka na SŠ/VOŠ.
  • 7d: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem.
  • 7e: Stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatelů.
  • 7f: Personální podpora – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele.
  • 7g: Personální podpora – Školní kariérový poradce.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy: 3 650 000 000 Kč.

 • Minimální výše výdajů: 20 000 000 Kč.
 • Maximální výše výdajů: Maximální výše celkových způsobilých výdajů je závazně stanovena pro každé území dopadu – kraj.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 11. 2023.
 • Délka trvání projektu: 
  • Minimální délka: 18 měsíců.
  • Maximální délka: 47 měsíců.
 • Výpočet maximální výše celkových způsobilých výdajů na jednotlivé kraje (území dopadu) vychází z počtu žáků a studentů v denních formách vzdělávání ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatoří v příslušném kraji. Zvýhodněny jsou strukturálně postižené kraje, a to v návaznosti na plnění Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru