Přeskočit na obsah

OP VVV Výzva č. 02_15_002 pro krajské akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3

Dotace na rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání a na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce mohou čerpat kraje.

Příjem žádosti:

 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 28. 8. 2015.
 • Příjem žádostí o podporu bude trvat do vyčerpání alokace, nejpozději do 31. 12. 2016.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou kraje včetně hl. m. Prahy.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporováno bude plánování společné nebo sdílené aktivity, které zlepší kvalitu vzdělávání ve školách, s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, slabších žáků a rozvoj potenciálu každého žáka. Projekt musí naplňovat tento cíl prostřednictvím vzdělávání a organizace tematických setkávání ředitelů středních a vyšších odborných škol zaměřeného na zlepšení řízení těchto škol, hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol.
 • Podporovanou aktivitou bude rovněž příprava, realizace a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (KAP), které budou nástrojem implementace vybraných specifických opatření OP VVV prioritně pro oblast odborného vzdělávání a jeho relevance k trhu práce.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy je 340 000 000 Kč.
 • Míra podpory pro méně rozvinuté regiony: podíl EU – 85%, národní podíl celkem 15% z toho podíl SR – max. 10% a spolufinancování ze strany příjemce je min. 5% celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Míra podpory pro více rozvinuté regiony: podíl EU 50%, národní podíl celkem 50% z toho podíl SR – max. 45% a spolufinancování ze strany příjemce je min. 5% celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 17 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 26 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Jde o výzvu průběžnou, komplementární s jednokolovým modelem hodnocení.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2022.
 • Minimální délka projektu je 66 měsíců, maximální délka projektu je 72 měsíců.
 • Územní zaměření je na všechny kraje ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru