Přeskočit na obsah

OP VVV Výzva č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání

Podpora je poskytována na zkvalitnění vzdělávání zejména v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami. Řešení specifických situací v inkluzivním vzdělávání romských dětí a žáků a ostatních dětí a žáků, kteří čelí podobným překážkám ve vzdělávání v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o poskytnutí podpory se podávají od 26. 10. 2015 do 30. 11. 2015, 23:59 hod.

Příjemci podpory:

 • Veřejné vysoké školy, uskutečňující studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání ped. pracovníka.
 • Soukromoprávní  subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost: 
  • spolek,
  • ústav,
  • obecně prospěšná společnost,
  • nadace nebo nadační fond,
  • registrovaná církev nebo náboženská společnost jimi řízená.
 • Příspěvková organizace.
 • Školy a školská zařízení kromě mateřských škol.

Typy podporovaných projektů:

 • Téma I. Předškolní vzdělávání 
  • Téma má za cíl jednak podpořit nástup dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do mateřských škol, ale také podpořit děti i rodiče v rámci adaptačního období po nástupu do mateřské školy. Aktivity, které tohoto chtějí docílit, se zaměřují na rozvoj dětí v rámci předškolních center, spolupráci pedagogů/pedagožek MŠ s rodiči, ale i se sociálními či zdravotními službami.
 • Téma II. Prevence školní neúspěšnosti 
  • Cílem tématu je podpořit především žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v dosahování školního úspěchu a zabránit předčasnému odchodu těchto žáků ze vzdělání. Aktivity se zaměřují na podporu pedagogických i nepedagogických pracovníků a rodičů. Rozvíjí spolupráci mezi mnohými aktéry ve vzdělávání. Mimo to cílí také na podporu mimoškolních aktivit žáků v rozvoji klíčových kompetencí a gramotností.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy je 700 000 000 Kč.
 • Výše první zálohové platby je stanovena na maximálně 30 % celkových způsobilých výdajů.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 5 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 80 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2019.
 • Minimální délka realizace projektu je 24 měsíců.
 • Maximální délka fyzické realizace projektu je 36 měsíců.
  Délka sledovaného období je v rámci této výzvy 6 měsíců.
 • Operace musí být realizovány na území České republiky.
 • Na stejnou aktivitu pro stejnou cílovou skupinu nesmí být prostředky čerpány z více
  evropských a státních zdrojů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru