Přeskočit na obsah

OP VVV Výzva č. 02_18_056 ESF výzva pro vysoké školy II

Cílem výzvy je podpora vysokých škol, které na základě specifického zaměření svých strategií chtějí dosáhnout zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zavádění praxí do studijních programů, zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti studentů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 11. 2018 do 29. 3. 2019.

Příjemci podpory:

 • Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů: 
  • veřejné vysoké školy,
  • státní vysoké školy (organizační složky státu),
  • soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, vykonávající veřejně prospěšnou činnost – soukromé vysoké školy (o.p.s.),
  • ostatní subjekty – soukromé vysoké školy (a.s., s.r.o.).

Typy podporovaných aktivit:

 •  Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce: 
  • Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy – zvýšení kvalifikace nebo pedagogické kompetence akademických i neakademických pracovníků; podpora nových metod výuky; zvýšení počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce; modernizace softwarového vybavení; podpora distančního vzdělávání.
  • Tvorba nových a/nebo úprava obsahu stávajících bakalářských a magisterských studijních programů/oborů zohledňujících potřeby praxe – zavádění praxe do bakalářských a magisterských studijních programů, zapojení odborníků z praxe a/nebo zahraničí do tvorby či rozvoje studijních programů.
  • Posílení internacionalizace – rozvoj mezinárodní spolupráce, internacionalizace vysokoškolského prostředí, mobility studentů a pracovníků vysokých škol, rozvoj vztahů se zahraničními institucemi v rámci Graduate school formou joint a multiple degrees programů.
  • Volitelná aktivita:
  • Rozvoj vazeb mezi VŠ a jejími absolventy v souvislosti s uplatnitelností absolventů na trhu práce s cílem implementace do strategického řízení studijních programů na vysokých školách.
 • Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání a snížení studijní neúspěšnosti studentů: 
  •  Zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb – zvyšování kompetencí akademických a neakademických pracovníků pro výuku studentů se specifickými potřebami, podpora motivace ke studiu a kariérové poradenství, tvorba a implementace vyrovnávacích kurzů, snížení studijní neúspěšnosti, zlepšení dostupnosti a zkvalitňování studijních materiálů.
  • Volitelná aktivita:
  • Zvýšení zájmu o studium na VŠ a adaptace nových studentů pro studium na vysoké škole, usnadnění přechodu ze SŠ na VŠ.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy činí 1 000 000 000 Kč.
 • Minimální výše výdajů: 1 500 000 Kč.
 • Maximální výše výdajů: 
  • Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci a Česká zemědělská univerzita v Praze: 60 000 000 Kč;
  • ostatní žadatelé: 35 000 000 Kč.
 • Specifická část bude výše první zálohové platby maximálně 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka trvání projektu: 64 měsíců.
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru