Přeskočit na obsah

OP VVV Výzva č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy

Účelem této výzvy je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 11. 2018 do 29. 3. 2019.

Příjemci podpory:

 • Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů: 
  • veřejné vysoké školy,
  • státní vysoké školy (organizační složky státu),
  • soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, vykonávající veřejně prospěšnou činnost — soukromé vysoké školy (o.p.s.),
  • ostatní subjekty — soukromé vysoké školy (a.s., s.r.o.).

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy je 1 500 000 000 Kč.
 • Minimální výše způsobilých výdajů projektu je stanovena na 1 500 000 Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů projektu je stanovena na 250 000 000 Kč.
 • V případě podpory v režimu de minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR.
 • Specifická část bude výše první zálohové platby maximálně 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zkvalitněné vzdělávací infrastruktury ne vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol. 
  • Řízení projektu.
  • Infrastrukturní zajištění výuky – rekonstrukce prostor pro bakalářské a magisterské studijní programy zaměřené na praxi, modernizace učeben, laboratoří, přístrojového, materiálového, softwarového a hardwarového vybavení pro výuku, infrastrukturní potřeby institucí ve vztahu k rozvoji internacionalizace.
  • Zpřístupnění vysokoškolského prostředí – rekonstrukce, dobudování prostor a pořízení vybavení ve vztahu k aktivitám SC 2 IP 1 PO 2 (odstraňování bariér v přístupu ke studiu, reflexe potřeb studentů se specifickými potřebami aj.).
  • Informační zdroje pro výuku – pořízení, vytvoření či zpřístupnění elektronických informačních zdrojů, které slouží pro výuku a jsou určeny pro studenty.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka trvání projektu: 64 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2022.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru