Přeskočit na obsah

OP VVV — Výzva č. 02–19-076 Inovace v pedagogice

Cílem výzvy je podpořit systematické, monitorované a reflektované zavádění inovací ve výuce zacílených na podporu kvalitní výuky, učitele jako jejího klíčového předpokladu a efektivní systém vedení a řízení. Inovaci lze definovat jako implementaci nejen nových myšlenek, znalostí a praxe, ale také významně zlepšených myšlenek, znalostí a praxe.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 3. 2019 do 30. 8. 2019.

Příjemci podpory:

 • Veřejné vysoké školy, Územní samosprávné celky, tj. obce a kraje, Příspěvkové organizace územních samosprávných celků, vyjma škol zapsaných ve školském rejstříku, Organizační složky státu, Příspěvkové organizace MŠMT, vyjma škol zapsaných ve školském rejstříku, Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01):
  • organizační složky státu a příspěvkové organizace MŠMT;
  • výzkumné organizace;
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost;
  • orgány státní správy a samosprávy, včetně jejich svazků, jim podřízené či jimi zřízené organizace;
  • další subjekty provádějící výzkum a šíření znalostí dle Rámce.
 • Soukromoprávní subjekty, vyjma škol zapsaných ve školském rejstříku, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace), pro tuto výzvu jsou oprávněnými soukromoprávními subjekty pouze: 
  • spolek, vyjma pobočného spolku;
  • ústav;
  • obecně prospěšná společnost;
  • nadace nebo nadační fond;
  • registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba;
  • zájmové sdružení právnických osob.

Typy podporovaných aktivit:

 • A: Inovativní aktivity v předškolním, základním a středním vzdělávání:
  • Cílem aktivity je podpora systematických, monitorovaných a reflektovaných zavádění inovací ve výuce zacílených na podporu kvalitní výuky a zejména učitele jako jejího klíčového předpokladu. Jedná se o podporu inovativních metod a forem výuky s prvky akčního výzkumu v pedagogice, ale i aktivity podporující lokalizaci jinde praktikované metody mající složku akčního výzkumu, tak abychom ověřili funkčnost metody/formy i v podmínkách českého školství.
 • B: Pedagogický výzkum:
  • Cílem aktivity je podpora základního pedagogického a didaktického výzkumu, včetně metaanalýz již stávajících výzkumů. Humanitní a zejména pedagogický výzkum je v ČR dlouhodobě nedostatečně podporován a tudíž chybí v některých oblastech důležitá data a nebo jsou jen dílčí v různých drobných výzkumech realizovaných pro jiné účely.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše výdajů: 3 000 000 Kč.
 • Maximální výše výdajů: 
  • pro aktivitu A: 25 000 000 Kč.
  • pro aktivitu B: 15 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • Délka trvání projektu: Minimální délka 24 měsíců a maximální délka 36 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7710”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru