Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost Budování kapacit a profesionalizace NNO

Dotaci na podporu aktivit majících za cíl zvýšení kapacit, profesionalizace a transparentnosti NNO (zejména  aktivit  zvyšujících  důvěryhodnost  NNO  vůči  veřejnosti,  státnímu  a  soukromému  sektoru, budování kapacit  NNO s cílem efektivnější práce  s  cílovou  skupinou  v oblasti  sociálního  začleňování,  rovnosti  žen  a  mužů  a  rovných  příležitostí) mohou získat  fyzické a právnické osoby registrované v ČR. Celková alokace finančních prostředků na projekty v rámci této výzvy je 75 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 12. 2015.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem v této výzvě jsou Nestátní neziskové organizace (NNO), které: 
  • prokáží dobu existence minimálně 2 roky od vyhlášení výzvy,
  • mají zveřejněnou aktuální výroční zprávu na webových stránkách, která obsahuje rozvahu a výkaz zisků a ztrát.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporovány jsou aktivity mající za cíl zvýšení kapacit, profesionalizace a transparentnosti NNO. Podporované  budou  zejména  aktivity  zvyšující  důvěryhodnost  NNO  vůči  veřejnosti,  státnímu  a  soukromému  sektoru  (např.  pokud  jde  o posuzování  efektivnosti  hospodaření,   kvalitu  řízení, personální zajištění a podobně) a   budování kapacit  NNO s cílem efektivnější práce  s  cílovou  skupinou  v oblasti  sociálního  začleňování,  rovnosti  žen  a  mužů  a  rovných  příležitostí.

 Forma a výše podpory:.

 • Celkový objem finanční podpory určený pro tuto výzvu je 75 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč.
 • Projekty budou financovány formou ex ante.

Specifika a omezení:

 • Podporované  aktivity  nemají  charakter  veřejné  podpory.  Předkladatel  projektu  musí zajistit, aby plánovaná podpora aktivit projektu nenaplňovala znaky veřejné podpory podle čl.  107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.
 • Žádost  o  podporu  z OPZ  se  zpracovává  v elektronickém  formuláři  v  IS  KP14+.  Přístup do  elektronických  formulářů  žádostí  o  podporu  naleznete  na  adrese  https://mseu.mssf.cz. Součástí žádosti jsou povinné přílohy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“​ 7712”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru