Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost Integrované plány rozvoje území — IPRÚ — průběžná výzva

Jedná se o finanční podporu aktivit, které musí směřovat ke zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených tak, aby se mohly lépe uplatnit ve společnosti a na trhu práce. Výzva je určena pro tyto metropolitní oblasti a aglomerace: Jihlava, Karlovy Vary, Liberec-Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Zlín.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 4. 4. 2016 do 14. 12. 2018 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi a kraji, poskytovatelé sociálních služeb dle platných zákonů.

Typy podporovaných projektů:

 • Sociální začleňování cílových osob;
 • podpora komunitní sociální práce a komunitních center,
 • propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče prostřednictvím činnosti sociálního pracovníka;
 • podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám;
 • programy na podporu rodičovských kompetencí;
 • aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání;
 • aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na návykových látkách;
 • programy právní a finanční gramotnosti a na prevenci a řešení zadluženosti;
 • programy prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku;
 • programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu, pro osoby s alternativními tresty.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem určený pro tuto výzvu činí 198,3 mil. Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 5 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je  25 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Výzva je určena jen pro žadatele, kteří mají svůj projektový záměr zkonzultován s Řídícím výborem IPRU.
 • Doplňkově lze v rámci jednotlivých aktivit podpořit i vzdělávání pracovníků organizací, kteří vykonávající přímou práci s klienty.
 • Maximální délka projektu je 36 měsíců.

Doplňující informace:

Máte.li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru