Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost Nástroje APZ

Dotaci na podporu zprostředkování zaměstnání, poradenských činností, bilančních a pracovních diagnostik, rekvalifikací, vytváření nových pracovních míst a podobných akcí mohou získat Úřady práce České republiky. Celková alokace finančních prostředků na projekty v rámci této výzvy je 4 011 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 30. 4. 2016.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem v této výzvě je Úřad práce České republiky.

Typy podporovaných projektů:

 • Zprostředkování  zaměstnání  –  realizace  činností  souvisejících  s  vyhledáváním  zaměstnání  pro  osobu,  která  se  o  práci  uchází  včetně  podpory  mezinárodní  pracovní  mobility;  dále  s  vyhledáváním  zaměstnanců  pro  zaměstnavatele,  který  hledá  nové  pracovní síly; poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí; sdílené  zprostředkování zaměstnání prostřednictvím agentur práce;
 • Poradenské  a  informační  činnosti  a  programy  –  realizace  poradenských  činností  a  programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro  volbu  povolání,  pro  zprostředkování  vhodného  zaměstnání;  příprava  k  práci  osob  se  zdravotním postižením a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (za  možného  využití  profilace  uchazečů  o  zaměstnání  a  targetingu),  podpora  JOB  klubů,  řízené poradenství ke změně kvalifikace;
 • Bilanční a pracovní diagnostika – podpora souladu mezi schopnostním, vzdělanostním a  pracovním  potenciálem  osob  a  možností  jejich  reálného  uplatnění  na  trhu  práce;  pracovní  diagnostika  jako  subsystém  bilanční  diagnostiky  se  přímo  zaměřuje  na  možnosti  konkrétního  pracovního  uplatnění  odpovídajícího  schopnostem  a  zájmům  klienta;
 • Rekvalifikace  –  podpora  při  získání  nové  kvalifikace,  při  zvyšování,  rozšiřování  nebo  prohlubování  dosavadní  kvalifikace,  včetně  jejího  udržování  a  obnovování.  Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění osoby, která dosud  žádnou kvalifikaci nezískala;
 • Rozvoj  základních  kompetencí  za  účelem  snazšího  uplatnění  na  trhu  práce  (např. čtenářská gramotnost, numerická gramotnost či rozvoj digitálních kompetencí apod.)
 • Podpora vytváření nových pracovních míst nebo míst vyhrazených pro určitou skupinu  osob  náležejících  k  ohroženým  skupinám  na  trhu  práce,  včetně  podpory  začínajících  OSVČ  z  řad  uchazečů  o  zaměstnání  či  jiných  skupin  osob  znevýhodněných  na  trhu
  práce;
 • Podpora umístění na uvolněná pracovní místa  –  bude podporováno nejenom vytváření  či vymezování nových pracovních míst, ale rovněž umisťování ohrožených skupin osob na ta místa, která budou z různých příčin (např. odchod  do důchodu, atd.) na trhu práce
  uvolňována;
 • Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností jako jsou veřejně prospěšné  práce,  společensky  účelná  pracovní  místa,  krátkodobé  pracovní  příležitosti,  pracovní  trénink, odborné praxe a stáže, včetně podpory mezinárodní pracovní mobility;
 • Podpora flexibilních  forem  zaměstnání  jako  způsobu  vytváření  podmínek  zejména  pro  uplatnění žen, mladých lidí, starších osob a dalších osob znevýhodněných na trhu práce (zkrácený úvazek, rotace na pracovním místě, sdílení pracovního místa, práce na dálku
  apod.);
 • Doprovodná  opatření  umožňující  začlenění  podpořených  osob  na  trh  práce  s  cílem  usnadnění  přístupu  cílových  skupin  k  hlavní  formě  podpory  v  této  investiční  prioritě  – zejména  podpora  zapracování,  dopravy,  ubytování  a  stravování  účastníků,  péče  o  závislé osoby, zvyšování finanční gramotnosti a prevence předlužení a další doprovodné  sociální aktivity umožňující začlenění podpořených osob na trh práce. Tyto aktivity jsou  dostupné podpořeným osobám pouze po dobu jejich účasti na projektu, resp. po dobu  trvání hlavní formy podpory v rámci projektu;
 • Motivační  aktivity  –  aktivity  zaměřené  na  zvýšení  orientace  v  požadavcích  trhu  práce,  požadavcích  volných  pracovních  míst  na  trhu  práce,  dále  příprava  k  zařazení  do  rekvalifikace,  resp.  jiného  nástroje  aktivní  politiky  zaměstnanosti,  včetně  obnovení
  pracovních návyků;
 • Pracovní  rehabilitace  –  podpora  souvislé  činnosti  zaměřené  na  získání  a  udržení  vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením;
 • Realizace  nových  či  inovativních  nástrojů  aktivní  politiky  zaměstnanosti  v  souladu  s  aktuálními potřebami trhu práce, včetně podpory principů sociální ekonomiky

 Forma a výše podpory:.

 • Celkový objem finanční podpory určený pro tuto výzvu je 4 011 000 000 Kč.
 • Výše  podpory  projektu  z  OPZ  může  dosáhnout  až  100  %  způsobilých  výdajů  projektu.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 10 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena.
 • Projekty budou podpořeny ex-post.

Specifika a omezení:

 • Žádost  o  podporu  z OPZ  se  zpracovává  v elektronickém  formuláři  v  IS  KP14+.  Přístup do  elektronických  formulářů  žádostí  o  podporu  naleznete  na  adrese  https://mseu.mssf.cz. Součástí žádosti jsou povinné přílohy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“​ 7712”]
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru