Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — 03–24– 066 — Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé

Dotace na podporu zvyšování rovného a včasného přístupu ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany, včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, a to i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 4. 2024, 12:00 do 28. 8. 2024, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace:
  • nadace (§ 306–393) a nadační fondy (§394–401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  • spolky dle § 214–302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,
  • ústavy dle § 402–418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • církevní právnické osoby zřízené.
 • Městské části hlavního města Prahy podle zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů;
 • Organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy dle zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;
 • Organizace zřizované hlavním městem Prahou dle zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;
 • Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) resp. podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze;
 • Obce dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů;
 • Organizace zřizované kraji nebo obcemi dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;
 • Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva významně přispěje ke zvýšení kapacity a dostupnosti služeb pro ohrožené rodiny, děti a mladé dospělé, k rozšíření využívání komunitních služeb v ambulantní a terénní formě, jež mohou částečně vzniknout transformací pobytových služeb.
  • I. Podpora dětí, mladých lidí a rodin službami komunitního charakteru.
   • Podpora potenciálně ohrožených nebo ohrožených dětí, mladých lidí, rodin a budoucích rodičů zaměřená na individuálně zjištěné potřeby formou koordinovaných služeb v jejich přirozeném (nebo důvěrném) prostředí, přizpůsobení charakteru služeb jejich potřebám, provázení podporou, koordinace a vyhodnocování podpory. Důraz je kladen na komplexnost navrženého řešení.
  • II. Podpora náhradní rodinné péče.
   • Tato aktivita je zacílena na rozvoj náhradní rodinné péče (NRP), a to prostřednictvím poskytování různých forem podpory již existujícím náhradním rodinám a aktivit směřujících k motivaci, podpoře a získání nových zájemců o NRP.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování:
  • Pro NNO: EU 76,735 %, státní rozpočet 18,265 %, žadatel 5 % ;
  • pro obce do 3 000 obyvatel a jimi zřizované organizace a pro dobrovolné svazky obcí do 3 000 obyvatel: EU 76,735 %, státní rozpočet 13,265 %, žadatel 10 % ;
  • pro obce nad 3 000 obyvatel a jimi zřizované organizace a pro dobrovolné svazky obcí nad 3 000 obyvatel: EU 76,735 %, státní rozpočet 8,265 %, žadatel 15 % ;
  • pro organizace zřizované kraji: EU 76,735 %, státní rozpočet 8,265 %, žadatel 15 % ;
  • pro městské části hlavního města Prahy a jimi zřizované organizace, organizace zřizované hl. městem Prahou: EU 76,735 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 23,265 % ;
  • pro příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu: EU 76,735 %, státní rozpočet 23,265 %, žadatel 0 %;
  • pro podnikající subjekty: EU 76,735 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 23,265 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat je 36 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 30. 06. 2028.
 • Místo realizace: celá ČR a EU.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru