Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — Budování kapacit a profesionalizace romských a proromských NNO

Dotace na podporu rozvoje a udržitelnosti romských, proromských a střešních romských nestátní neziskových organizací, zejména posilování jejich kompetentnosti, aby efektivně hájily zájmy romské menšiny. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 1. 2024, 10:00 hodin do 22. 4. 2024, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Romské, proromské a střešní romské nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem této výzvy je podpora rozvoje a udržitelnosti romských, proromských a střešních romských nestátní neziskových organizací, zejména posilování jejich kompetentnosti, aby efektivně hájily zájmy romské menšiny. Jedná se o podporu personálních kapacit, o podporu a posílení dovedností, prohloubení či navázání spolupráce romských organizací s dalšími aktéry na lokální i národní úrovni, včetně výměny informací a know-how. Pro rozvoj současného trhu NNO je důležitá podpora i spolupráce střešních NNO se svými členy, jejichž zájmy a potřeby střešní organizace hájí.
 • Podpora strategického plánování – základní princip, kterými se bude organizace v příštích letech (zpravidla 5 letech) řídit, kam bude směřovat.
 • Finanční a projektový management, fundraising – podpora udržitelnosti a vícezdrojového financování organizace, součástí aktivity může být například analýza financování organizace, plán diversifikace zdrojů, fundraisingová strategie, rozvoj dárcovství, edukace zaměstnanců v oblasti projektového a finančního řízení, fundraisingových dovedností.
 • Rozvoj organizace - podpora rozvoje organizace přípravou na registraci sociálních služeb.
 • Lidské zdroje – strategie rozvoje zaměstnanců organizace, školení v oblasti lidských zdrojů, vedení pohovorů, výběru zaměstnanců, motivace zaměstnanců apod.
 • Marketing a PR – vytvoření komunikační strategie, nová vizuální identita organizace a webové stránky organizace, oslovení cílové skupiny, oslovení veřejnosti, zvyšování povědomí o činnosti organizace, edukace zaměstnanců v této oblasti.
 • Síťování, sdílení zkušeností a posilování partnerství organizací se spolupracujícími organizacemi a veřejnou správou.
 • Advokační a watchdogové činnosti – cílem je posílení organizací v advokačních a watchdogových aktivitách.
 • Vytváření platforem – podpora vzniku a rozvoje platforem/uskupení.
 • Zapojení do platforem – podpora efektivní participace a zapojení/spolupráce organizací.
 • Posílení metodické podpory a poradenství vůči romským/proromským organizacím v regionu či v rámci specifického zaměření činnosti romské/proromské organizace.
 • Osvětové informační aktivity zaměřené na posílení účasti Romů/Romek ve volbách a dalších oblastech veřejného dění – v případě voleb aktivita musí být vedena s cílem zvýšení počtu voličů z romské menšiny, zvýšení počtu romských kandidátů ve volbách.
 • Podpora monitoringu, včetně analytické činnosti, v oblasti strukturálního anticiganismu, residenční segregace či přístupu k bydlení, za účelem podpory realizace a prosazování opatření podporující začleňování romské komunity do společnosti, se zaměřením na specifika cílové skupiny nebo na konkrétní území.
 • Posílení metodické podpory a poradenství vůči členským i nečlenským organizacím v oboru činnosti střešní romské nestátní neziskové organizace.
 • Podpora transparentnosti střešní romské nestátní neziskové organizace.

Forma a výše podpory:

 • Pro NNO: EU 76,735 %, státní rozpočet 18,265 %, žadatel 5 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 500 000 CZK.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 24 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru