Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně-právní ochraně dětí

Dotační program, jehož hlavním cílem je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Celková alokace pro tuto výzvu činí 200 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 2. 5. 2016 do 29. 7. 2016 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, školy a školská zařízení, organizační složky státu, nestátní neziskové organizace a poskytovatelé sociálních služeb.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti
  • Vytvoření komplexního plánu transformace pobytové péče o děti na systém účinné a multidisciplinární sítě ambulantních a terénních preventivních a podpůrných služeb: Zpracování analýz; vyhodnocení stávajících kapacit poskytovatelů služeb sociálně-právní ochrany; stanovení interních pravidel a pracovních postupů; koordinování procesů přípravné fáze transformace; zpracování a realizace individuálních vzdělávacích plánů pro zaměstnance zařízení prostřednictvím kulatých stolů, workshopů, diskuzních a pracovních setkání; podpora procesu transformace zařízení; zpracování a realizace komunikační strategie.
  • Podpora implementace komplexního plánu transformace pobytové péče o děti a praktické realizace transformačního procesu zařízení v praxi: koordinace a podpora procesu přechodové fáze; kulaté stoly, workshopy, pracovní a diskuzní setkání; informování a zapojování veřejnosti.
 • Zavádění komplexních programů a nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce, zavádění inovativních metod při řešení situace ohrožených rodin a dětí
  • Podpora procesů při zavádění nových a inovativních služeb v oblasti péče; podpora spolupráce OSPOD a poskytovatelů služeb (diskuzní setkání, workshopy, apod.); podpora nastavení multioborové spolupráce; rozvíjení kompetencí obcí v oblasti koordinace poskytování služeb pro ohrožené děti a rodiny; síťování sociálních pracovníků.
 • Podpora zvyšování kvality služeb pro ohrožené rodiny a děti
  • Podpora naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem činí 200 mil. Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 10 000 000 CZK.
 • Maximální míra finanční podpory může dosáhnout až 100 % nákladů projektu, v případě podnikajících subjektů je max. výše podpory 85 %.

Specifika a omezení:

 • Povinným výstupem projektu při realizaci aktivit  je zhodnocení nastavení a realizace procesu transformace ve formě sebeevaluační zprávy, která bude dokumentem přenositelným a musí být uveřejněna na webových stránkách (www.esfcr.cz).
 • Maximální délka projektu je 24 měsíců a nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. březen 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru