Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

Dotace na podporu rozličných programů a aktivit v rámci sociálního začleňování mohou čerpat nestátní neziskové organizace, obce a poskytovatelé sociálních služeb.

Příjem žádosti:

 • Žádosti jsou přijímány od 1. 3. 2017 do 29. 6. 2018 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Pro aktivity mimo aktivity sociálního podnikání jsou oprávněnými žadateli: Příjemci podpory mohou být NNO, sociální družstva, obce, organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení) působící v sociální oblasti, organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení), dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 • Pro aktivity sociálního podnikání jsou oprávněnými žadateli: osoba samostatně výdělečně činná, obchodní korporace.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora sociálních služeb (služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství).
 • Podpora profesionální realizace sociální práce.
 • Podpora komunitní sociální práce a komunitní centra, včetně podpory koordinační role obcí v této oblasti.
 • Podpora osob v přístupu k bydlení.
 • Podpora osob v přístupu k zaměstnání a jeho udržení.
 • Podpora služeb pro ohrožené děti a rodiny a podpora směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.
 • Podpora služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a pro jejich rodinné příslušníky.
 • Podpora aktivit přispívající k boji s diskriminací.
 • Podpora programů prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku.
 • Podpora služeb pro osoby po výkonu trestu.
 • Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik.

Forma a výše podpory:

 • Pro projekty s aktivitami mimo sociální podnikání. 
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 000 000 Kč.
 • Pro projekty s aktivitami sociálního podnikání: 
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč.
 • Míra podpory:
  • Pro NNO: 100 %
  • Pro podnikající subjekty: 85 %.
  • Pro územně samosprávní celky a jejich zřizované organizace: 95 %.
  • Pro projekty s aktivitami sociálního podnikání (pro všechny právní formy žadatele): 85 %.

Specifika a omezení:

 • Výzva je průběžná.
 • Programová oblast a území dopadu: území vymezená a uvedená ve schválených strategiích SPSZ.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru