Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v hl. městě Praze

Cílem tohoto dotačního programu je snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce. Může se jednat například o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života nebo podpory stejné odměny za stejnou práci. Výzva je určena pro projekty realizované pouze na území hl. m. Prahy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 10. 3. 2016 do 2.5. 2016 do 23:59 hodin.

Příjemci podpory:

 • Kraje; obce; organizace zřizované kraji a obcemi včetně příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí; nestátní neziskové organizace; obchodní korporace; OSVČ; profesní a podnikatelská sdružení; poradenské a vzdělávací instituce; školy a školská zařízení; vysoké školy; veřejné výzkumné instituce; státní podnik.

Typy podporovaných projektů:

 • Komplexní podpora vedoucí ke zlepšení postavení  žen ve věku 55+ a žen ohrožených na trhu práce nebo osob pečujících o malé děti či jiné závislé osoby — např. psychologické a motivační kurzy, profesní a kariérové poradenství nebo podpora při hledání zaměstnání, různé druhy vzdělávání atd.
 • Podpora opatření vedoucích k odstranění projevů diskriminace na základě pohlaví, dále podpora opatření snižujících horizontální a vertikální segregaci trhu práce podle pohlaví a rozdíly v odměňování žen a mužů.
  • Právní poradenství, osvětové, vzdělávací a motivační aktivity, rekvalifikace a podpora pracovního uplatnění, telefonické linky pro oběti diskriminace atd.
 • Podpora aktivit vedoucích k vyššímu zapojení mužů do péče o děti a další závislé osoby — např. vzdělávání mužů v oblasti rodičovských kompetencí, poradenství, osvětová činnost.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem určený pro tuto výzvu je 39 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace činí 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 6 000 000 Kč.
 • Financování formou ex ante.

Specifika a omezení:

 • Mezi aktivity, které nebudou v rámci této výzvy podpořeny, patří například komplexní podpora začínajících podnikatelek a příprava na podnikání, vybudování a provoz zařízení služeb péče o děti, podnikové vzdělávání, vzdělávání mužů jako zaměstnanců žadatele nebo jeho partnera či poradenství zaměřené na vlastní zaměstnance žadatele.
 • Fyzická realizace projektu musí být ukončena nejpozději 30. června 2019.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru