Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost Výzva č. 9, Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů

Dotace je určena pro oprávněné žadatele (organizační složky státu) na projekty zaměřené na snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce. Finanční alokace výzvy je 298 100 000 Kč.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2016 (12:00).

Příjemce podpory:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky.
 • Ministerstvo vnitra České republiky.
 • Úřad vlády České republiky.

Typy podporovaných projektů:

 • Zlepšení koordinace místních a celostátních politik týkajících se rovnosti žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života a jejich implementace či přizpůsobení.
 • Koordinace a metodická podpora tvorby a implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 na ministerstvech a krajích.
 • Tvorba, metodická podpora, koordinace a implementace systémových opatření a metodik na podporu rovnosti žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života.
 • Metodická a koordinační podpora vybudování a provozu, nastavení kvality a následného rozvoje sítě finančně i místně dostupných služeb péče o děti.
 • Tvorba a implementace systémových opatření a metodik na podporu zaměstnanosti žen, snižování horizontální a vertikální segregace na trhu práce a snižování rozdílů v odměňování žen a mužů.
 • Podpora institucionálního zajištění rovnosti žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života.
 • Podpora a rozvoj genderového mainstreamingu, genderového rozpočtování a genderových statistik.
 • Systematické zvyšování povědomí o rovnosti žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu není omezena.
 • EU 80,69 %, státní rozpočet 19,31 %, žadatel 0 Kč.
 • Maximální podíl nákladů na křížové financování na celkových způsobilých nákladech projektu: 40 %.
 • Projekty podpořené v této výzvě aplikují nepřímé náklady.

Specifika a omezení:

 • Vyhlašovatel nestanovil pro tuto výzvu žádná specifická pravidla týkající se veřejné podpory (včetně podpory de minimis), projekty mohou být podpořeny v těch režimech veřejné podpory (včetně podpory de minimis), které jsou s ohledem na právní předpisy využitelné.
 • U projektů, u nichž bude poskytnutí podpory z OPZ zakládat veřejnou podporu nebo podporu de minimis, budou – pokud to bude relevantní – aplikovány předpisy EU stanovující horní hranici financování takového projektu z veřejných zdrojů.
 • Programová oblast a území dopadu: celá ČR včetně hl. m. Prahy.
 • Místo realizace: celá ČR a EU.
 • Žádost se podává pouze elektronicky a pouze prostřednictvím IS KP14+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru