Přeskočit na obsah

OP ŽP — 115. výzva, PO 4, SC 4.4, průběžná — studie systémů sídelní zeleně s navazující realizací

Cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 6. 2020 — příjem žádostí o podporu se prodlužuje do 31. 8. 2020.

Příjemci podpory:

 • Obce.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pořízení či aktualizace studie systému sídelní zeleně s následnou realizací opatření na zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch) vyplývající z této studie. Studie musí být zpracována dle Osnovy a metodického rámce pro zpracování studií systému sídelní zeleně.
 • Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch) vyplývající ze studie systému sídelní zeleně zpracované dle Osnovy a metodického rámce pro zpracování studií systému sídelní zeleně: 
  • Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličníchstromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.
  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů — tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody).
  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 250 000 Kč.
 • Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH.
 • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 119 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007–2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.
 • Území celé České republiky, mimo území hl. města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru