Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP ŽP – 119. výzva, PO 1, SC 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

people-2561562__340
Share Button

Dotace na omezení rizik nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  4. 2. 2019 do 13. 1. 2020.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby ochranných nádrží, církve a náboženské společnosti a jejich svazy , fyzické osoby podnikající a fyzické osoby nepodnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavby ochranných nádrží). podnikatelské subjekty podnikající v odvětví akvakultury.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů:
  • Realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),
  • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,
  • zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,
  • umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).
 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků:
  • plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž),
  • podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty,
  • vsakovací šachty,
  • podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.
 • Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně:
  • výstavba suchých nádrží (poldrů),
  • vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.

Forma a výše podpory:

 • Podpora ve výši max. 85 % celkových způsobilých výdajů.
 • Budování propustných zpevněných povrchů, kde bude podpora poskytována ve výši max. 30 % celkových způsobilých výdajů.
 • Odstranění sedimentů, kde bude podpora poskytována ve výši max. 40 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt v rámci SC 1.3 jsou stanoveny na 200 000 Kč (bez DPH).

Specifika a omezení:

 • V případě projektů generujících příjmy dle čl. 61 obecného nařízení (EU) 1303/2013 bude výše podpory stanovena na základě finanční analýzy, a to metodou finanční mezery, jež je v MS2014+ zapracována do modulu CBA.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>