Přeskočit na obsah

OP ŽP — 125. výzva — Dotace na protipovodňové varovné systémy — Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Dotace na budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 19. 12. 2019.

Příjemci podpory:

 • Kraje,  obce,  dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita 1.4.1 — Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření.
 • Typy podporovaných projektů: 
  • zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vodní díla III. a IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu.
 • Aktivita 1.4.3 – Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.
 • Pořízení výstražného systému, pořízení varovného systému a pořízení digitálního povodňového plánu.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 150 mil. Kč.
 • Max. 85 % celkových způsobilých výdajů s výjimkou opatření budování varovných systémů, kde bude podpora 70 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Náklady na pořízení výstražného systému: 500 000 Kč.
 • Náklady na pořízení varovného systému: 3 000 000 Kč.
 • Náklady na pořízení digitálního povodňového plánu: 200 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru