Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP ŽP – 127 .výzva, PO 4., SC 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny (CLLD)

forest-110900__340
Share Button

Dotace na realizaci přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 10. do 06. 01. 2020.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace,  veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur:
  • Založení biocenter a biokoridorů ÚSES3 nebo jejich částí.
  • Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.
 • Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu:
  • Opatření zamezující vodní a větrné erozi (obnova či zakládání větrolamů).

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 310 000 000 Kč.
 • Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí:
  • Maximální výše podpory 100 %.
 • Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES:
  • Maximální výše podpory 80 %.
 • Opatření zamezující vodní a větrné erozi:
  • Maximální výše podpory 80 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické a finanční realizace operace je 31. 12. 2023.
 • Cílová území: Území ČR, mimo území hl. města Prahy a zároveň území v působnosti příslušné MAS.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>