Přeskočit na obsah

OP ŽP 136. výzva PO 2, SC 2.4 — Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech

Dotace na pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 7. 2. do  29. 3. 2019.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC,
 • náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC,
 • pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů,
 • pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů,
 • omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).

Forma a výše podpory:

 • Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt v rámci SC 2.4 jsou stanoveny na 100 000 Kč.
 • Dotace s maximální hranicí 85 % celkových způsobilých výdajů projektů.
 • Výměny lokálního zdroje tepla v objektech nenapojených na SZTE s max. hranicí 60 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Podpora bude poskytována do uhelných regionů tj. Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru