Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP ŽP – 139. výzva – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, SC 4.2 – Posílit biodiverzitu

environmental-protection-326923__340
Share Button

Cílem tohoto programu je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 2. 2020 do 2. 11. 2020.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy , podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby – podnikající, fyzické osoby – nepodnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovaná aktivita 4.2.1: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
 • Podporovaná aktivita 4.2.2: Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba.
 • Podporovaná aktivita 4.2.3: Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů).
 • Podporovaná aktivita 4.2.4: Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství).

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace: 70 000 000  Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 250 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu do 50 mil. EUR.
 • Podpora bude poskytována z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých výdajů.
 • Požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu je ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • V případě opatření revitalizace a samovolné renaturace vodních toků a niv a tvorba a obnova mokřadů a tůní bude podpora poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů.
 • V případě opatření zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury vyplývající z plánů dílčích povodí nebo Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR (aktualizace 2014) bude podpora poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů.
 • V případě opatření vytváření a obnova malých vodních nádrží bude podpora poskytována až do výše 90% celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • V případě opatření „zajištění územní ochrany“, „zpracování podkladů pro zajištění péče“ a „zajištění péče o území národního významu (včetně jejich OP)“ realizované resortními organizacemi MŽP a příslušnými orgány ochrany přírody bude podpora poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů (a to i v případě opatření vytváření a obnova malých vodních nádrží).

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické a finanční realizace operace je 31. 12. 2023.
 • Cílová území: Území celé České republiky, mimo území hl. města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>