Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP ŽP – 158. výzva – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, SC 4.2 – Posílit biodiverzitu

environmental-protection-326923__340
Share Button

Cílem tohoto programu je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. září 2021 (9:00) do 3. ledna 2022 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy , podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby – podnikající, fyzické osoby – nepodnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovaná aktivita 4.2.1: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů.
 • Podporovaná aktivita 4.2.2: Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba.
 • Podporovaná opatření:
  • speciální péče o vzácné biotopy, jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cílená na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně omezování invazních a expanzivních druhů),
  • speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných stanovišť,
  • ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu cenných stanovišť.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace: 40 000 000  Kč.
 • Podpora bude poskytována z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých výdajů.
 • Požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu je ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické a finanční realizace operace je 31. 12. 2023.
 • Cílová území: Území celé České republiky, mimo území hl. města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>