Přeskočit na obsah

OP ŽP — 154. výzva — PO 2- Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, SC 2.4‑Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech

Dotace na snížení emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. července 2020 (9:00) do 1. února 2021 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • 2.4 a) Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC,
 • 2.4 b) náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC,
 • 2.4 d) pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů,
 • 2.4 e) pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů,
 • 2.4 g) omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 400 mil. Kč.
 • V případě projektů nespadajících pod veřejnou podporu může být podpora poskytnuta v maximální výši 85 % z celkových způsobilých výdajů. V případě výměny lokálního zdroje tepla v objektech nenapojených na SZTE bude max. hranice 60 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj a Karlovarský kraj.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru