Přeskočit na obsah

OP ŽP – 159. výzva — PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC:1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

Dotace na zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů, hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 10. 2021 (9:00) do 31. 1. 2022 (20:00).

Příjemci podpory:

  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, veřejnoprávní instituce, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby ochranných nádrží, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby podnikající a fyzické osoby nepodnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavby ochranných nádrží).

Typy podporovaných aktivit:

  • Podporovaná aktivita 1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
  • Podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
  • Podporovaná aktivita 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Forma a výše podpory:

  • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 500 mil. Kč.
  • Podpora v rámci SC 1.3 bude poskytována z prostředků FS ve výši max. 85 % celkových způsobilých výdajů s výjimkou aktivity 1.3.1, kde bude podpora poskytována ve výši max. 95 %, budování propustných zpevněných povrchů, kde bude podpora poskytována ve výši max. 30 % celkových způsobilých výdajů, a odstranění sedimentů, kde bude podpora poskytována ve výši max. 40 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Cílová území: Území celé České republiky.
  • Pro aktivitu 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu jsou oprávněnými žadateli pouze OSS.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru