Přeskočit na obsah

OP ŽP – 18. výzva, PO 3, SC 3.5 – Snížit enviromentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

Podpora je zaměřena na rozvoj, inovace a aplikace technologií a postupů přispívajících ke zvýšení bezpečnosti při nakládání s chemickými látkami a tím k omezování a snižování environmentálních rizik.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí od 15. 10. 2015 do 14. 10. 2016.
 • Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Příjemce podpory:

 • Kraje.
 • Obce a města.
 • Svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Státní organizace.
 • Příspěvkové organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Vysoké školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Fyzické osoby – podnikající.
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy.
 • Společenství vlastníků jednotek.
 • Zájmová sdružení právnických osob.

Typy podporovaných projektů:

 • Náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována), s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů a norem společenství.
 • Vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu chemických látek a prevenci závažných chemických havárií.
 • Vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik — infrastruktura pro institucionální zázemí implementace REACH a prevence závažných chemických havárií.
 • Rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC).

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace: 60 000 000 Kč.
 • Výzva se vztahuje na individuální projekty.
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru