Přeskočit na obsah

OP ŽP — 60. výzva — Třídící linky

Dotace na podporu  třídících systémů pro separaci odpadů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 12. 2023 (9:00) do 29. 2. 2024 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Kraje, Obce, Státní podniky, Organizační složky státu, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy, školy a školská zařízení, Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, Církve a náboženské společnosti, Obchodní společnosti a družstva, Městské části hl. města Prahy, Zájmová sdružení právnických osob.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření 1.5.6 — Podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních odpadů:
  • Výstavba/modernizace třídicích a dotřiďovacích linek (s navýšením kapacity) pro separaci ostatních odpadů. V rámci aktivity budou podporována pouze ta zařízení, která alespoň z 80 % zpracovávají odpad následujících katalogových čísel dle Katalogu odpadů: papír a lepenka 15 01 01, 19 12 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39; upravené plasty komunálního původu 19 12 04, 19 12 12; nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01, 15 01 05, 20 01 01, textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11, 19 12 08, kovy 15 01 04, 20 01 40; sklo 15 01 07, 20 01 02, 19 12 05.
  • Třídicí a dotřiďovací linky založené převážně na manuálním třídění nejsou pro tuto výzvu přijatelné. V rámci hodnocení žádosti bude posuzováno, zda se jedná o tzv. „vysoce účinnou technologii“.
  • Pro účely této výzvy jsou za „vysoce účinné technologie“ považovány takové technologie, které budou alespoň z 80 % zpracovávat plastové odpady katalogových čísel 15 01 02, 20 01 39, 19 12 04 a 19 12 12 s účinností alespoň 60 % . U těchto zařízení nemusí primárně docházet
   k navýšení kapacity na vstupu, ale podmínkou je zefektivnění poměru vytříděného odpadu.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 250 mil. Kč.
 • Míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Území celé České republiky.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029, nerozhodne-li Řídicí orgán jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru