Přeskočit na obsah

OP ŽP – 81. výzva, PO 1, SC 1.2 – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Podpora je zaměřena na zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou odpovídající jakosti, zvýšení zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a nejsou kvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou v době sucha.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí od 16. ledna 2017 (9:00) do 2. ledna 2019 (20:00).
 • Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím IS KP14+.

Příjemce podpory:

 • Obce a města.
 • Svazky obcí.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Příspěvkové organizace.
 • Obchodní společnosti ovládané z více jak 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě.
 • Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace: 30 000 000 Kč.
 • Výzva se vztahuje na individuální projekty.
 • Výše podpory je 85 % způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů. Příjmy projektu budou odečteny jednorázovou sazbou ve výši 25 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.
 • Žadatelem o podporu musí být vždy hlavní vlastník vodohospodářské infrastruktury.
 • Cílovým územím je území ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru