Přeskočit na obsah

OP ŽP — 82. výzva, PO 1, SC 1.3 — Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Dotace na omezení rizik nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

Příjem žádosti:

 • Termín příjmu žádostí je od 16. ledna 2017 (9:00) do 2. ledna 2019 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem mohou být kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby — podnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů:
  • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),
  • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,
  • zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,
  • umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).
 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků:
  • plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž),
  • podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty,
  • vsakovací šachty,
  • podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.
 • Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně: 
  • výstavba suchých nádrží (poldrů),
  • vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 50 mil. EUR, minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 200 000 Kč bez DPH.
 • Maximální výše podpory je 85 % způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Cílové území je Brněnská metropolitní oblast, Pražská metropolitní oblast.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7700”]

4 komentáře na “OP ŽP — 82. výzva, PO 1, SC 1.3 — Zajistit povodňovou ochranu intravilánu”

 1. Petr Poláček

  Týká se tato výzva:
  OP ŽP – 82. výzva, PO 1, SC 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu skutečně pouze Brna a Prahy ?

 2. Petr Poláček

  Rubrika Forma a výše podpory:
  Je ta první odrážka celková alokace pro všechny žadatele v ČR na období let 2014–2020 pro tuto oblast ?
  Proč ta druhá odrážka dosahuje částky cca 1400 mil. Kč, výrazně překračující 300 mil. Kč ?
  Petr Poláček

  1. Bc. Kateřina Čočková
   Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den,
   alokace ve výši 300 mil. Kč je určena pouze pro tuto výzvu.
   V programu je možné podat projekt až do objemu 50 mil. EUR. Nicméně v této výzvě je možné získat max. 300 mil. Kč za předpokladu, že by byl pouze tento jeden projekt schválen.
   S pozdravem, KČ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru