Přeskočit na obsah

OP ŽP Výzva č. 107 — Specifický cíl: 4.2 — Posílit biodiverzitu

Cílem této výzvy v rámci operačního programu životního prostředí je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb. Realizace projektů je na území celé České republiky mimo hl. m. Prahy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 15. 11. 2018.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů.
 • Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba.
 • Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů).
 • Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství).

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 80 mil. Kč.
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH), pro projekty na opatření související s minimalizací a předcházením škod způsobených zvláště chráněnými druhy jsou minimální náklady na projekt stanoveny na 100 000 Kč (bez DPH).
 • Maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů dle typu opatření.

Specifika a omezení:

 • V rámci SC 4.2 není možné podpořit výstavbu malé vodní nádrže. Obnovu malých vodních nádrží (odbahnění, opravu hráze) lze podpořit pouze v případě, kdy se opatření realizuje ve prospěch populace předmětu ochrany přírodní rezervace (PR) nebo přírodní památky (PP).
 • V rámci výzvy není možné podpořit opatření z aktivity 4.2.4 v případě, že je žadatelem podnikatel působící v oblasti zemědělské prvovýroby.
 • Subjekty působící mimo oblast zemědělské prvovýroby nemohou žádat o podporu na opatření zemědělského charakteru (obnova a zakládání sadů, pastva, kosení) na pozemcích subjektů působících v oblasti zemědělské prvovýroby z důvodu rizika přenosu výhody.
 • Fyzická realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru