Přeskočit na obsah

OP ŽP Výzva č. 108 — Specifický cíl: 4.3 — Posílit přirozené funkce krajiny

Dotační program, jehož cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny. Podpora se týká např. projektů na výstavbu nových rybích přechodů, založení biocenter, vytváření a obnovu přírodě blízkých koryt vodních toků nebo na opatření zamezující vodní erozi atd.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat  do 15. listopadu 2018 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury.
 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.
 • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.
 • Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 400 mil. Kč.
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč.
 • Maximální výše dotace tvoří 100 % celkových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektů je na území celé České republiky mimo území hl. m. Prahy.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické a finanční realizace operace je 31. 12. 2023.
 • V rámci výzvy nelze podpořit opatření na zpracování plánů ÚSES, pro něž je otevřena samostatná průběžná výzva a opatření vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR – aktualizace 2014.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru