Přeskočit na obsah

OP ŽP Výzva č. 128 — Specifický cíl: 4.4 — Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Jedná se o dotační program, jehož cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 06. 01. 2020.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně:
  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků;
  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů — tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody);
  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 610 mil. Kč.
 • Minimální výše dotace je 100 000 Kč.
 • Maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 40 %.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu na území ČR, mimo území hl. města Prahy, a zároveň území v působnosti příslušné MAS.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru