Přeskočit na obsah

OP ŽP Výzva č. 129 Specifický cíl: 4.1 — Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Dotace na podporu zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny doporučených opatření.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. února 2019 do 31. října 2019.

Příjemci podpory:

 • Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Organizační složky státu, Státní podniky, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby — podnikající, Fyzické osoby — nepodnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Péče o nelesní stanoviště (např. travní porosty, vřesoviště apod.).
 • Péče o lesní společenstva.
 • Péče o vodní prvky a mokřadní biotopy.
 • Péče o dřeviny rostoucí mimo les.
 • Speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity, podporu cílových stanovišť a druhů.
 • Likvidace invazních a expanzivních druhů.
 • Zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní.
 • Opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd.) a/nebo budování či obnova prvků pro interpretaci chráněných území (návštěvnická střediska v CHKO, NP, NPP a NPR, informační panely, naučné stezky apod.).
 • Ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace je vyhlášena ve výši 130 mil. Kč.
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč.
 • Maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů dle typu opatření.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické a finanční realizace operace je 31. 12. 2023.
 • Chráněná území národního významu (NP, CHKO, NPR, NPP a vybraná území PR a PP3 ) a lokality soustavy Natura 2000 mimo území hlavního města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru