Přeskočit na obsah

OP ŽP Výzva č. 130 Specifický cíl: 4.2 — Posílit biodiverzitu

Dotace na podporu speciální péče o vzácné biotopy, jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cílená na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně omezování invazních a expanzivních druhů).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. února 2019 (9:00) do 31. října 2019 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Organizační složky státu, Státní podniky, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby – podnikající, Fyzické osoby – nepodnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů.
 • 2 Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba.
 • 3 Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů).
 • 4 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství).

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 170 mil. Kč.
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH).
 • Pro projekty na opatření související s minimalizací a předcházením škod způsobených zvláště chráněnými druhy jsou minimální náklady na projekt stanoveny na 100 000 Kč (bez DPH).
 • Určení výše podpory: Maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů dle typu opatření.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Území celé České republiky, mimo území hl. města Prahy.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické a finanční realizace operace je 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru