Přeskočit na obsah

OP ŽP Výzva č. 132 Specifický cíl: 4.4 — Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Dotace na zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. února 2019 (9:00) do 31. října 2019 (20:00).

Příjemci podpory:

  • Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Organizační složky státu, Státní podniky, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby – podnikající.

Typy podporovaných aktivit:

  • Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.
  • Realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů — tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody).
  • Realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 100 mil. Kč.
  • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH).
  • Maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 40 %.

Specifika a omezení:

  • Cílová území: Území celé České republiky, mimo území hl. města Prahy.
  • Křížové financování není relevantní.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru