Přeskočit na obsah

OP ŽP Výzva č. 90 — Specifický cíl: 6.1 — Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci

Dotace na zajištění řádné implementace Operačního programu Životní prostředí Řídicím orgánem a zprostředkujícími subjekty, na něž byla část pravomocí ŘO delegována.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 30. prosince 2023.

Příjemci podpory:

 • Řídicí orgán OPŽP (Ministerstvo životního prostředí – MŽP ČR).
 • Zprostředkující subjekty OPŽP (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – AOPK ČR a Státní fond životního prostředí – SFŽP ČR).

Typy podporovaných projektů:

 • Technické a provozní zajištění funkcí Řídicího orgánu (ŘO) Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) a Zprostředkujících subjektů (ZS): prostory a vybavení, nákup zboží a služeb, mzdy a zákonné odvody, finanční motivace, náklady spojené s částečnými úvazky.
 • Vzdělávání subjektů implementační struktury OPŽP (školení, semináře, workshopy), zajištění provozu vozidel OPŽP.
 • Tvorba a aktualizace jasných, přehledných, jednotných a ucelených metodických dokumentů a manuálů implementace, pokynů a doporučení zajišťující realizaci OPŽP (např. supervize, kontroly a administrace žádostí o platbu.
 • Zajištění přípravy, výběru, hodnocení, administrace, monitorování projektů, archivace dokumentů.
 • Evaluace (vypracování podpůrných analýz a hodnocení nastavení výběrových kritérií, zpracování analýz a studií zaměřených na sledování dopadů realizace programu, výzkumné studie a šetření zaměřených na další rozvoj programu).
 • Nastavení a zajištění kontrolních mechanismů (audity, kontroly prováděné přímo na místě, vnitřní kontrolní systém, kontrola zadávání veřejných zakázek a zakázek, které nejsou veřejnou zakázkou ve smyslu paragrafu 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a které jsou zároveň spolufinancovány ze zdrojů EU).
 • Zajištění plynulého průběhu ukončování a vyhodnocení programového období 2014 – 2020.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu není stanovena.
 • Míra podpory činí 85 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru