Přeskočit na obsah

OP ŽP Výzva č. 131 Specifický cíl: 4.3 — Posílit přirozené funkce krajiny

Dotace na podporu opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů (obojživelníci, chráněné druhy plazů, vydra, bobr, sysel, netopýři), a to zejména na významných tahových cestách obojživelníků a na místech, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod..

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. února 2019 (9:00) do 31. října 2019 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Organizační složky státu, Státní podniky, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby – podnikající, Fyzické osoby – nepodnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury.
 • 2 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
 • 3 Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.
 • 4 Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.
 • 5 Realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 300 mil. Kč.
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH).
 • Maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů dle typu opatření.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Území celé České republiky, mimo území hl. města Prahy.
 • Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007–2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru