Přeskočit na obsah

OPJAK — 02 — 22 — 012 Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů

Dotace na rozvoj materiálního a infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů za účelem zvýšení kvality a mezinárodní konkurenceschopnosti přípravy budoucích výzkumných pracovníků, tj. vzdělávání poskytovaného v doktorských studijních programech.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 11. 2022 do vyčerpání alokace, nejpozději 5. 5. 2023 do 10:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, které zároveň splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01):
  • veřejné vysoké školy;
  • státní vysoké školy;
  • soukromé vysoké školy (o. p. s., z. ú., a. s., s. r. o. aj.)
 • a které zároveň k datu vyhlášení výzvy v IS KP21+ realizují výuku v alespoň jednom akreditovaném doktorském studijním programu dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií.
 • Aktivita 1. Řízení projektu.
  • Instrukce týkající se zpracování obsahu této aktivity je uvedena v kap. 5.7 PpŽP – obecná část.
 • Aktivita 2. Zajištění vybavení pro potřeby doktorských studijních programů.
  • Pořízení přístrojového a laboratorního vybavení pro doktorské studijní programy (včetně stavebních úprav souvisejících s jeho zabudováním či instalací a dalších nezbytných kroků předcházejících uvedení do provozu);
  • pořízení hardwarového, softwarového a jiného vybavení pro doktorské studijní programy;
  • pořízení odborné literatury a dalších informačních zdrojů pro doktorské studijní programy.
 • Aktivita 3. Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů (stavební úpravy).
  • Rekonstrukce objektů a prostor sloužících pro výuku doktorských studijních programů (prostory určené pro vzdělávací či tvůrčí činnost).

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy 3 000 000 000 Kč.
 • Poměr zdrojů financování projektu pro příjemce, kterým je OSS: EU 69,70 %, SR 30,30 %, vlastní podíl 0,00 %.
 • Poměr zdrojů financování projektu pro všechny ostatní příjemce: EU 69,70 %, SR 25,30 %, vlastní podíl 5,00 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: Není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt:
  • 710 mil. Kč: Univerzita Karlova, 315 mil. Kč: Masarykova univerzita, 230 mil. Kč: České vysoké učení technické v Praze, 210 mil. Kč: Univerzita Palackého v Olomouci, 205 mil. Kč: Vysoké učení technické v Brně, 175 mil. Kč: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 140 mil. Kč: Česká zemědělská univerzita v Praze, 120 mil. Kč: Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, 90 mil. Kč: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 75 mil. Kč: Mendelova univerzita, 65 mil. Kč: Ostravská univerzita, 60 mil. Kč: Západočeská univerzita v Plzni Akademie múzických umění v Praze, 55 mil. Kč: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 50 mil. Kč: Univerzita Pardubice, 40 mil. Kč: Veterinární univerzita Brno, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Technická univerzita v Liberci, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita Hradec Králové, Akademie výtvarných umění v Praze, Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze, Slezská univerzita v Opavě, Policejní akademie České republiky v Praze, Univerzita obrany v Brně.
  • De minimis: Metropolitní univerzita Praha, o. p. s., Vysoká škola finanční a správní, a. s. Univerzita Jana Amose Komenského, s. r. o.

Specifika a omezení:

 • Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru