Přeskočit na obsah

OPPIK — POTENCIÁL – VIII. Výzva

Dotace na podporu zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. června 2021, 8:00:00 do 26. srpna 2021, 15:59:59.

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky a velké podniky. 
  • Podporu pro podniky nesplňující definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 lze poskytnout pouze:
  • 1) na projekty velkých podniků s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód intervence 065);
  • 2) na projekty, jejichž hlavním účelem v programu Potenciál je přímá spolupráce mezi velkým podnikem a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje (kód intervence 063).

Typy podporovaných aktivit:

 • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. 
  • Způsobilými výdaji jsou: 
   • a) náklady na investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku;
   • b) náklady na investice do budov (novostavby a stavební úpravy).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 100 000 000 Kč.
 • Míra podpory: max. výše 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha.
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 30. červen 2023, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak.
 • Každý žadatel/příjemce (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně jeden projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru