Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OPPIK – Výzva V. programu podpory Inovační vouchery COVID-19

microscope-275984__340
Share Button

Cílem této Výzvy Inovační vouchery COVID-19 je sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro boj proti koronavirové infekci, z toho vyplývajících opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a podporu vzniku preventivních opatření uplatnitelných na trhu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 4. 2020; 9:00 do 31. 12. 2020; 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem/příjemcem může být podnikatelský subjekt; malý a střední podnik podle definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
 • Demonstrativní výčet typů podporovaných právních forem:
  • Podnikající fyzická osoba tuzemská, Veřejná obchodní společnost, Společnost s ručením omezeným, Společnost komanditní, Nadace, Nadační fond, Akciová společnost, Obecně prospěšná společnost, Ústav, Družstvo, Odštěpný závod zahraniční právnické osoby, Organizační složka zahraničního nadačního fondu, Organizační složka zahraniční nadace, Zahraniční fyzická osoba, Odštěpný závod zahraniční fyzické osoby, Odštěpný závod, Školská právnická osoba, Veřejná výzkumná instituce, Spolek, Pobočný spolek, Zájmové sdružení právnických osob, Zahraniční spolek, Mezinárodní nevládní organizace, Organizační jednotka mezinárodní nevládní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků v souvislosti s bojem/prevencí proti COVID-19.
 • Tyto aktivity by měly směřovat například do následujících oblastí:
  • přístroje a pomůcky pro péči o nemocné osoby závislé na pečovatelské pomoci, ochranné prostředky pro pracovníky ve zdravotnictví a pro veřejnost, léčiva a léčivé prostředky určené pro prevenci a zlepšení stavu či léčbu, apod.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována od 50 000 Kč do 424 000 Kč (85 % z prokázaných způsobilých výdajů – maximální výše způsobilých výdajů v tomto režimu je od 58 824 do 498 823 Kč).
 • Dotace na projekt je poskytována od 250 000 Kč do 999 999 Kč (50 % z prokázaných způsobilých výdajů – maximální výše způsobilých výdajů v tomto režimu je od 500 000 Kč do 1 999 999 Kč).
 • Podpora je poskytována v režimech 50 % a 85 % z prokázaných způsobilých výdajů.
 • Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 15 % (v závislosti na míře podpory) způsobilých výdajů, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování, a to ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace projektu nesmí překročit 1 rok od data přijatelnosti projektu, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2021, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak.
 • Zaměření projektu musí souviset se zacílením této Výzvy.
 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>