Přeskočit na obsah

OPPK Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území

Operační program Praha — Konkurenceschopnost vyhlásil 15. výzvu oblasti podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území. Cílem programu je zvýšit konkurenceschopnost Prahy jako dynamické metropole prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního potenciálu města. Na výzvu je celkově vyčleněno 50 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze předkládat nejpozději do 30. 4.2015 do 14.00 hodin nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha.
 • Městské části hlavního města Prahy.
 • Organizace zřízené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.
 • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Revitalizace ploch s ekologickou zátěží.
 • Revitalizace ploch významných pro rozvoj města.
 • Regenerace veřejných prostranství v obytných územích.
 • Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch.
 • Obnova nevyužívaných ploch omezujících budoucí rozvoj území.
 • Revitalizace vodních toků a vodních nádrží.
 • Výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně.
 • Doplňkové projekty malého rozsahu zabezpečující ochranu území ohrožených povodněmi.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových výdajů projektu je 1 000 000 Kč.
 • Výše dotace může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu, je-li žadatelem hl. m. Praha, nebo organizace zřízená hl. m. Prahou.
 • Ostatní veřejnoprávní subjekty mají povinnost zajistit spoufinancování ve výši 7,5 % celkových výdajů projektu.
 • Soukromoprávní subjekty mají povinnost zajistit spolufinancování ve výši 10 % celkových výdajů projektu.
 • Projekty je možné podpořit dle pravidla de minimis, tj. výše dotace bude max. 200 000 € s podmínkou, že procentuální výše dotace z veřejných zdrojů bude max. 80 % způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Program je zaměřen na území hlavního města Prahy.
 • Realizace projektu musí být ukončena do 31. 10. 2015.

Doplňující informace:

 • Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7708”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru