Přeskočit na obsah

OP PPR — 55. výzva SC 1.2 — Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV

Cílem výzvy je vznik a rozvoj kapacit (a zprostředkovaně služeb) podpůrné inovační infrastruktury, která povede k zvýšení intenzity inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Tyto aktivity povedou ke zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti inovačního systému na území hlavního města Prahy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 12. 2019 do 3. 6. 2020., 14:00:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy.
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi.
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí.
 • Podnikatelské subjekty.
 • Státní podniky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovaná aktivita A — Podpora rozvoje podpůrné inovační infrastruktury:
 • Podporovány budou investiční projekty rozšiřování a zkvalitňování fyzických kapacit podpůrné inovační infrastruktury (zaměřených na znalostně intenzivní podniky), případně vznik nové infrastruktury.
 • Podporované aktivity mohou zahrnovat zejména: 
  • rozšíření stávajících budov a prostor podpůrné inovační infrastruktury,
  • výstavbu nových sdílených budov stávajících podpůrných inovačních infrastruktur,
  • rekonstrukce stávajících budov podpůrné inovační infrastruktury,
  • pořízení krátkodobého a dlouhodobého majetku (přístrojového vybavení, nábytku apod.) do existujících nebo nových budov stávající podpůrné inovační infrastruktury, zejména za účelem společného využívání technologií,
  • zřízení nové sdílené inovační infrastruktury, tzn. výstavbu potřebné nové infrastruktury, na základě prokazatelného nedostatku vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty a jasně doložené poptávky.
 • Podporovaná aktivita B — Provozování inovační infrastruktury (pouze v režimu de minimis):
 • Jedná se o podporovanou aktivitu, kdy je konečným příjemcem provozovatel inovační infrastruktury a získává tak přímou výhodu. Nejedná se tedy o aktivity, kdy jsou provozovateli coby zprostředkovateli financování, kryty náklady spojené s poskytováním služeb konečným příjemcům tj. klientům. V rámci této podporované aktivity jsou ve prospěch provozovatele podpořeny způsobilé výdaje/náklady účelově vázané zejména na: 
  • zajištění základního provozu podpůrné infrastruktury (síťové neskladovatelné dodávky, (plyn, elektřina, voda, internet, telefonie), které nejsou přefakturovány uživatelům infrastruktury z řad inovačních podniků; opravy (opravy představují odstraňování závad a poruch výměnou opotřebených částí) a údržba (údržba zajišťuje udržování majetku v provozuschopném stavu), mzdy technického a administrativního personálu, relevantní cestovné zaměstnanců infrastruktury, nájem, tvorba webových stránek apod.);
  • zvýšení efektivity odborné činnosti provozovatele podpůrné infrastruktury (jedná se o školení interních odborných pracovníků provozovatele infrastruktury; služby poradců, expertů a studie přímo související s odbornou efektivitou provozu samotné infrastruktury, hromadné akce pro členy i nečleny/zájemce o umístění u daného provozovatele, získávání klientů pro infrastrukturu, intenzivnější spolupráci s výzkumnými organizacemi na území hl. m. Prahy, networking se zahraničními subjekty apod.).
  • Žadatel je oprávněn tuto aktivitu naplánovat do žádosti o podporu pouze tehdy, pokud je součástí žádosti o podporu i aktivita A (aktivita B nemůže být tedy podpořena samostatně) a pouze na dobu maximálně 1 roku v rámci období realizace projektu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 400 mil Kč.
 • Dotace na projekt je poskytována ve výši 1 — 150 mil. Kč.
 • Výše podpory činí 50 % — 90 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Partnerem mohou být všechny subjekty uvedené mezi oprávněnými žadateli, a dále pak také: Nestátní neziskové organizace, Profesní a zájmová sdružení.
 • Určení, zda se jedná o synergickou nebo komplementární výzvu: 
  • Komplementární OP PIK: PO 1 — Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, SC 1.2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.
  • OP VVV: PO 1 — Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, SC 2: Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru