Přeskočit na obsah

OP PPR — 60.výzva SC 1.1 — Inovační poptávka veřejného sektoru VI

Cílem výzvy je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům (a jejich konsorciím) s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 3. 2021 do 26. 5. 2021, 16:00:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha.
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou.
 • Městské části hl. m Prahy.
 • Organizace zřízené a založené městskými částmi hl. m. Prahy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům (a jejich konsorciím) s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství . Řízení o inovačním partnerství je zákonným institutem, který umožňuje zadavatelům veřejných zakázek nový druh spolupráce se soukromým sektorem v případech, kdy plnění požadované zadavatelem dosud není na trhu dostupné, resp. jeho dostupnost je podmíněna dalším výzkumem a vývojem.
 • Inovační partnerství tedy představuje postup hledání inovativního řešení pro potřeby veřejného zadavatele, který umožňuje veřejným zadavatelům výběr dodavatelů na základě zadávacího řízení, s cílem nechat je rozvíjet inovativní řešení na míru podle požadavků veřejného zadavatele.
 • Podporovanou aktivitou výzvy je tedy uskutečnění veřejné zakázky v režimu inovačního partnerství postupem podle zákona.
 • Předmět zakázky musí tematicky spadat do některé z národních nebo pražských domén specializace a v návaznosti na ně do některého z následujících témat: 
  • dopravní infrastruktura, řízení dopravy, dopravní prostředky ve veřejné dopravě, energetické a nákladové úspory ve veřejné dopravě,
  • technická infrastruktura, veřejné osvětlení a energetická bezpečnost,
  • nakládání s vodou a její kvalita,
  • správa a rozvoj městských ekosystémů, protipovodňová a protihluková opatření, snižování znečištění ovzduší, nakládání s odpady,
  • energetické úspory ve veřejných budovách a v technické infrastruktuře, úsporné stavební technologie pro výstavbu veřejných budov,
  • úsporné stavební technologie pro výstavbu startovacích, sociálních bytů, domovů pro seniory a hendikepované apod.,
  • památková péče, obnova a ochrana památkově chráněných objektů,
  • péče o veřejná prostranství,
  • ICT řešení pro e‑government, informování občanů, propagaci a cestovní ruch,
  • ICT řešení pro zefektivnění a zprůhlednění činností a financování samosprávy,
  • výchova a vzdělávání,
  • sociální služby, zdravotnické služby a nástroje pro jejich poskytování,
  • civilní ochrana, bezpečnost občanů, ochrana veřejného pořádku,
  • technologie pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ve městě.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy: 250 mil. Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 80 000 000 Kč.
 • Spoluúčast příjemce činí 10 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2023.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru