Přeskočit na obsah

OPŽP — 13. výzva — Systémy pro posuzování znečištění ovzduší

Dotace na výstavbu a obnovu systémů pro sledování a hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší, a to včetně systémů určených k archivaci a ke zpracování údajů o zdrojích znečišťování ovzduší (emisních dat).

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 8. 2022 (9:00) do 31. 7. 2023 (20:00).

Příjemci podpory:

  • Obce, městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, státní podniky, obchodní společnosti a družstva.

Typy podporovaných aktivit:

  • Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů.
  • Pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší.
  • Podpora obnovy a rozvoje systémů pro archivaci a zpracování údajů o zdrojích znečišťování ovzduší (emisních dat).

Forma a výše podpory:

  • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 150 mil. Kč.
  • Míra podpory (% CZV) 100 %.

Specifika a omezení:

  • Cílová území: Území celé České republiky.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru