Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OPŽP – 137. výzva – Dotace na odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

disposal-1846033__340
Share Button

Dotace na vybudováním třídicích linek a zařízení na recyklaci odpadů, odděleným sběrem odpadů a efektivnějším využitím odpadů. Cílem podpory je zkvalitnění nakládání s odpady, snížení produkce odpadů, prevence environmentálních rizik a odstraňování starých ekologických zátěží.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena 1. 11. 2019 do 30. 6. 2020.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy , podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pro prioritní osu 3 jsou stanoveny tyto cíle:
  • 3.1 Prevence vzniku odpadů.
  • 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů.
  • 3.3 Rekultivace staré skládky.
  • 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže.
  • 3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení.
 • Příklady podporovaných projektů:
  • budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (např. pro nábytek, textil, biologicky rozložitelný odpad),
  • zavádění systému předcházení vzniku domovních odpadů u občanů, tzv. systému „door-to-door“,
  • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů,
  • budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů,
  • třídicí a dotřiďovací linky i s navazujícími technologiemi pro úpravu odpadů,
  • budování kompostáren a svozu gastroodpadů / kuchyňských odpadů,
  • zařízení pro tepelné zpracování odpadů, zdravotnických a nebezpečných odpadů včetně jejich modernizace,
  • zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně jejich modernizace,
  • výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů,
  • rekultivace starých skládek, které jsou technicky nezabezpečené,
  • sanace vážně kontaminovaných lokalit,
  • rekonstrukce zařízení výrob s nebezpečnými chemickými látkami, chladicího zařízení, skladovacích nádrží, nádrží kapalných uhlovodíků, skladů hořlavých kapalin a kapalných průmyslových hnojiv.

Forma a výše podpory:

 • Dotace je poskytována maximálně do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • V případě specifického cíle 3.5 bude soukromým subjektům poskytnuta podpora pouze formou finančního nástroje, tj. zvýhodněného úvěru.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Území celé České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>