Přeskočit na obsah

OPŽP — 14. výzva — Třídění a dotřiďování odpadů

Dotace na zařízení, která řeší separaci ostatních odpadů, energetické využití odpadů anebo se zabývají sběrem a nakládáním s nebezpečnými odpady.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 7. září 2022 (9:00) do 30. prosince 2022 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Kraje, Obce, Státní podniky, Organizační složky státu, Dobrovolné svazky obcí, Veřejnoprávní instituce, Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy, školy a školská zařízení, Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, Církve a náboženské společnosti, Obchodní společnosti a družstva, Městské části hl. města Prahy, Zájmová sdružení právnických osob.

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření 1.5.6
 • Výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) třídicích a dotřiďovacích linek pro separaci ostatních odpadů. V rámci aktivity budou podporována pouze ta zařízení, která alespoň z 80 % zpracovávají odpad následujících katalogových čísel dle Katalogu odpadů: papír a lepenka 15 01 01, 19 12 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39, 19 12 04; nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01, 15 01 05, 20 01 01, textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11, 19 12 08, kovy 15 01 04, 20 01 40; sklo 15 01 07, 20 01 02, 19 12 05 V rámci hodnocení žádosti bude posuzováno, zda se jedná o tzv. „vysoce účinnou technologii“1 . Pro účely této výzvy jsou za „vysoce účinné technologie“ považovány
  takové technologie, které budou zpracovávat výhradně odpady katalogových čísel 15 01 02, 20 01 39, 19 12 04 s účinností alespoň 60 %.
 • Opatření 1.5.9
 • Výstavba a modernizace odpadových bioplynových stanic Podmínkou je, aby zařízení ročně zpracovávalo minimálně 5 % odpadů katalogového čísla 20 01 08, dle Katalogu odpadů, z celkové kapacity zařízení. Nad rámec těchto povinných 10 % výše vyjmenovaných druhů odpadů mohou do bioplynové stanice vstupovat i jiné biologicky rozložitelné odpady ve výzvě nejmenované. Výroba paliv z odpadů katalogového čísla 20 01 25.
 • Opatření 1.5.11
 • Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů. V zařízeních musí dojít buď k energetickému odstranění odpadu, anebo k odstranění jeho nebezpečných vlastností. Aby bylo zařízení považováno za zařízení pro zpracování zdravotnických odpadů, musí alespoň z 70%
  zpracovávat nebezpečné odpady podskupiny 18 01 Katalogu odpadů. V rámci podporované aktivity nebudou podporovány projekty na zpracování autovraků (podskupina 16 01 Katalogu odpadů) a samostatná zařízení ke sběru, svozu nebo skladování NO nebo zdravotnických odpadů.

Forma a výše podpory:

 • Míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů. 
 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 500 mil. Kč.
 • Z toho alokace na projekty opatření 1.5.6 je 170 mil. Kč, alokace na projekty opatření 1.5.9 je 160 mil. Kč a alokace na projekty opatření 1.5.11 je 170 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Území celé České republiky.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

1 komentář na “OPŽP — 14. výzva — Třídění a dotřiďování odpadů”

 1. Michal Korál

  Dobrý den,

  v minulosti jsme s Vaší firmou realizovali dva projekty. Bylo by možné k této výzvě získat bližší informace a podmínky k realizaci projektu. Jaká jsou hodnotící kritéria, co lze v rámci projektu pořídit a pod. ? 

  Prosím kontaktujte mne na mailu nebo tel : 603 222 276

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru