Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OPŽP- 160. výzva – PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu SC: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

istockphoto-1341068665-170667a
Share Button

Dotace na  zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny doporučených opatření.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. března 2022 (9:00) do 31. května 2022 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace (s výjimkou správ národních parků a Správy jeskyní ČR), vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace2 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Specifický cíl 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.
  • Aktivita 4.1.1: Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy.
 • V rámci výzvy bude možno podporovat pouze:
  • Opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět ochrany způsobovaného návštěvníky a/nebo budování či obnova prvků pro interpretaci chráněných území (návštěvnická střediska v CHKO, NP, NPP a NPR).

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 230 mil. Kč.
 • Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH).
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH).

Specifika a omezení:

 • Cílová území:
 • Chráněná území národního významu (NP, CHKO, NPR, NPP a vybraná území PR a PP) a lokality soustavy Natura 2000 mimo území hlavního města Prahy.
 • Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007-2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické a finanční realizace operace je 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>