Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OPŽP – 161. výzva – PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu SC: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

park-142778__340
Share Button

Dotace na posílení biodiverzity a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. března 2022 (9:00) do 31. května 2022 (20:00).

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace3 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.
 • Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně V rámci výzvy bude možno podporovat:
  • Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně: o zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, o jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 30 mil. Kč.
 • Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH).
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH).

Specifika a omezení:

 • Cílová území: Území celé České republiky, mimo území hl. města Prahy.
 • V rámci SC 4.4 budou podporována pouze opatření zaměřená na obnovní management, nikoliv management udržovací.
 • Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007-2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>