Přeskočit na obsah

OPŽP — 164. výzva — PO 4: Ochrana přírody, SC: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Dotace na zachování a ochranu životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů ochranou a obnovou biologické rozmanitosti a půdy a podporou ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 3. 2023 do 31. 7. 2023.

Příjemci podpory:

  • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa jeskyní ČR, správy národních parků.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podporovaná aktivita 4.1.1: Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP), lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy.

Forma a výše podpory:

  • Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 150 mil. Kč.
  • Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH). Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 250 tis. Kč (bez DPH).

Specifika a omezení:

  • Chráněná území národního významu (NP, NPR, NPP, CHKO), lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu, mimo území hl. města Prahy.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru